TÉRSÉGI ELHELYEZKEDÉS, KÖZLEKEDÉS

Fityeház Nagykanizsától délre 12 kilométerre, a Mura közelében a Principális csatorna mellett fekszik. Korábban Murakeresztúr társközsége volt.

Belterülete 57 ha 2.758 m2 , külterülete 593 ha 2.077 m2 . A 2019. január 1-i adatok szerint a lakosság száma jelenleg 639 fő, a lakások száma 251 db. Zártkerttel nem rendelkezik. A belterületi önkormányzati közút 2 371 m, a belterületi nem önkormányzati közút 1 800 m, a belterületi gyalogutak, járdák 4 400 m hosszúak.

Közúti kapcsolat szempontjából a települést ÉK-DNy-i irányba szeli ketté a 6833. sz. Nagykanizsa-Murakeresztúr összekötő út. Vasúti megállóval rendelkezik a Nagykanizsa-Murakeresztúr vasúti fővonalon. A tömegközlekedést a távolsági autóbuszjáratokon keresztül a ZALAVOLÁN Rt. biztosítja. Kerékpárútja nincs, de Belezna felől Szepetnek felé tervezett egy turista jellegű kerékpárút. A nyugati határmenti kerékpárútra lehet kapcsolata. Országos turista út nem érinti.

A község közműves víz- és csatornaellátással, gázellátással és elektromos hálózattal rendelkezik. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 2013-ban befejeződött. A villamosenergia-ellátás kis és középfeszültségű hálózatai általában légvezetékes formában épültek ki. Fityeház térségében a vezetékes távközlési ellátást jelenleg a MATÁV Rt. biztosítja. A csillagpontos kábel TV hálózat ki van építve, mely szélessávú (ADSL) internet szolgáltatásra is alkalmas. A település közigazgatási területén szénhidrogén-kutatási célból mélyült kutató mélyfúrás nem található.

A település tagja a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásnak, az Európai Területi Társulásnak, melynek keretében kulturális, oktatási, infrastruktúrafejlesztés területén van együttműködés a társuló települések között. Kapcsolata van a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás tagjaként a szomszédos községekkel. Társközsége Horvátországból Donji Vidovec.


1.2. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TÁJSZERKEZET

Természet földrajzilag a község közigazgatási területe Zala megyében, a Zalai Dombvidék déli részén található a horvát határtól mintegy 5 km-re.

Talajképző kőzete magasabb mésztartalmú homok. Talajadottságait tekintve legelterjedtebb a rozsdabarna erdőtalaj. A buckákon gyengén humuszos homoktalajok, míg a buckák közötti, gyakran pangóvizes mélyedésekben lápos réti talajok alakultak ki.
A dombvidék jellemző természetes növénytársulása a zalai bükkös, amely átmegy gyertyános-kocsányos tölgyesbe. Jelen van továbbá a cser, sőt a fityeházi erdőtömbben extrazonálisan a bükk is előfordul. Jelentős az akác is. Az erdők vadban gazdagok.

A település csapadék-vízelvezető rendszereinek a befogadói a Principális csatorna, a Berki patak, a Bakónaki patak, valamint a Fityeházi patak. A védendő patakpartok és rétek az Ökológiai Hálózatba tartoznak. Sem a kül-, sem a belterület sérülékeny felszín alatti vízbázist nem érint.

A térségre jellemző a gyep gazdálkodás (rét, legelő), területe a község dél-keleti Fityeházi, Principális és Bakónaki patak völgye. A község északi része jelentősebb homoki tölgyes, a homokos talajú, gyengébb termőképességűek szántóföldek a nyugati, magasabban fekvő határrészeken találhatók. Parlagterület a község határában kevés van.

A település kül- és belterületi tájhasználatban az útfásításokon kívül jelentős változást nem kell végrehajtani.

A település szerkezetének távlatban is legmeghatározóbb eleme a táji és természeti adottságai, s ennek megtartása a terv egyik fő feladata. A településszerkezet alapvetően nem változik. A közigazgatási területen belül a mély fekvésű és az erdővel borított részek, valamint a jó minőségű szántók nem beépíthetők.

A község alaprajza a természeti feltételeket követi, a Principális északi oldalán, kissé magasabban fekvő, enyhe déli lejtésű, völgyben települt. A felszín északról dél felé ellaposodó, többé-kevésbé sík. Fő utcája a Kossuth Lajos utca, mely a falu központtól Ady Endre utcaként egyben a 6833. sz. Nagykanizsa-Murakeresztúr összekötő út belterületi szakasza. A Kossuth Lajos utcától párhuzamosan fut a falu központját jelentő Alkotmány térig a Petőfi Sándor utca, valamint a Jókai Mór utca. A Jókai Mór utcától nyugatra a község észak-nyugati részén attól távolabb külön településrész, Újtelep alakult ki a Rákóczi Ferenc utcán, melynek helyi neve „Ceres”. A község északi végében a Kossuth Lajos utcától északra és nyugatra, a Szent István tér környékén új lakóterület fejlesztés történt, melynek folytatása a településtől észak-nyugatra tervezett. Jelenleg a Jókai utcától északra lévő mintegy 15 telek beépítése van folyamatban. A településen további 9 telek építhető be. A belterület lakóterület északi oldalhatáron álló beépítéssel. Szerkezetét, utcarendszerét, az utcaképet és annak karakterét meg kell őrizni. A településnek lehatárolható központi része van, itt megtalálhatók a működő intézmények, melyek települési feladatokat látnak el. (Önkormányzat, Orvosi rendelő, Vegyes bolt, Könyvtár, Római katolikus kápolna, Óvoda, Posta, Presszó, Művelődési ház, Sportöltöző). Közösségi területe a sportpálya, a Szent István tér, valamint a Picnic park.

A volt TSz major területén Tehenészeti telep működik, a Rákóczi utcai településrésztől nyugatra a mezőgazdasági területen szőlőültetvény és dísznövény termesztő vállalkozás üzemel, melyek gazdasági területként megtarthatók.

Fityeház belterületének szerkezete kialakultnak tekinthető, szerkezetet alakító jelentős változások az Újteleptől délre javasolt lakóterület fejlesztés, a dél-nyugati iparterület fejlesztés, a község által tervezett Nagykanizsa-Murakeresztúr ök. út déli elkerülő változata - valamint a távlatba tervezett üdülőterület, jóléti horgász tóval. A település belső szerkezetét és a területhasználatát, a minőségi fejlesztést szolgáló belső korrekció jellegű fejlesztések mellett a jelenlegi szerkezethez illeszkedő területi fejlesztések jelenthetik.

A belterület jelentős része lakóterület, a központi részek településközpont vegyes terület felhasználásba kerülnek.


2) ZÖLDTERÜLET-KÖZPARK (Z-kp), SPORTTERÜLET (Z-sp)

Meglévő közparkok:
• A temetőtől délre a 205 hrsz területen
• A Szent István tér a 155/2-3 hrsz területen
• Az Ady Endre utcától délre a Belezna felé vezető út egyik oldalán a 90 hrsz területen
• A Kossuth Lajos utcai új beépítésnél a 375 hrsz területen

3) ERDŐTERÜLETEK

Erdőnek a jellemzően fás növényekből és társult élőlényekből fedett, legalább 1500m2 kiterjedésű földterületet tekintjük, valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket.


4) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

A terv kijelöli a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló területeket.

5) VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (V)

A terv kijelöli a meglévő és fejlesztésre javasolt vízgazdálkodási területeket, melybe a folyóvizek, állóvizek, közcélú csatornák medre és parti sávja tartozik.

Meglévő vízgazdálkodási területek:
• Principális csatorna, Berki-, Bakónaki, Fityeházi-patak, patakvölgy, és árkok
• 015 hrsz területen a jóléti horgásztó

1.6. ÉRTÉKVÉDELEM


1) TÁJI ÉRTÉKEK

Az 1996. évi XLII. Törvény a természet védelméről, a gyep, erdő és nádas területeket a természeti területek közé sorolja, s az ezen területeket érintő művelési ág változtatási, telekalakítási és építési engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőséget.
A község területén védelemre javasolt különleges természeti érték nincs kijelölve.
Az Európai Unió ökológiai hálózatának Natura-2000 területébe tartozik a 027/1, 027/2, 029, 031, 032 hrsz-ú természet közeli erdők és a 028, 030/1 hrsz-ú legelők területe.
A külterület fasorokban hiányos. A külterületi utak mentén, valamint a védelmi erdő területeken javasolt őshonos fafajból fasor telepítés. A belterületen az utcafásításokat a légvezetékekkel ellentétes oldalon szükséges megvalósítani.


2) MŰVI ÉRTÉKEK

Műemlékvédelem
A községben egy országos jelentőségű műemlék található:
Sor szám
(örökségvédelmi hatástanulmány sorszám) Objektum címe Objektum megnevezése Hrsz. Védelem foka Törzsszám
1. Alkotmány tér Pieta szobor csoport (Mária, Jézus, Szt.Vendel, Szt. Flórián) 183 M 6373

3) RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK

A település közigazgatási területén ismert régészeti lelőhely nem szerepel, de az elkészült régészeti hatástanulmány alapján az ipari-gazdasági területen a 03/5, 03/8-03/18, 03/20-03/21, 03/24, 066, 065/1, 065/2 hrsz-ú telkek régészetileg érintett területek, mely a lelőhely állapotát tekintve bolygatás esetén feltárást igényel, várhatóan 3 – helyi jelentőségű – terület.
A település közigazgatási területén – a patakok, vízfolyások, nagyobb árkok völgye - lehatárolt régészeti érdekű terület, melyek védelméről gondoskodni kell.
A településszerkezeti terv alapján a fenti területek mindenfajta mélyépítési munka megkezdése előtt régészeti kutatást igényelhetnek, mely a szabályozásban megjelenik.


1. 7 . KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS VÉDELEM

Fityeház község településszerkezeti és szabályozási terve környezetalakítási és környezetvédelmi alátámasztó munkarészeinek célja a tervjavaslatok környezeti hatásainak elemzése a fejlesztések környezetbarát megoldása érdekében. A cél a tájhasználat és meglévő környezeti értékek védelme a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása. További cél az, hogy mind az új hazai környezetvédelmi jogszabályoknak, mind az EU elvárásoknak megfelelő terv készüljön.

1) TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM

A talajok szennyező forrásai a vizekéhez hasonlóak, és azzal együtt is oldhatók meg. A település külterületén a domborzati viszonyokból nem alakul ki vízerózió. A csapadék okozta lemosódások a csatornahálózat kiépítésével csökkenthetők. Komplex módon agrotechnikai megoldásokkal – rétegvonal irányú művelés, állandó növényborítás biztosítása – és erózió ellen védő cserjesávok telepítésével lehet megoldani. A közútra torkolló földutaknál ráccsal fedett iszapfogó aknát kell létesíteni, amelyet rendszeresen tisztítani kell. A csapadékvíz belterületi lefolyására a kiszolgáló utak legalább egyik oldalán nyílt – vagy zárt – csapadékvíz elvezető árok biztosítása szükséges, ahol jelenleg nincs ott utólag ki kell építeni.

A felszíni és felszín alatti vizekre súlyos veszélyforrást jelentő kibocsátó a községben a volt TSz majorban működő tehenészet. Takarmányozásuk az év nagy részében legeltetésre alapozott, így a hígtrágya nem koncentráltan jelenik meg. Tovább működtethető de, hígtrágya kezelését és hasznosítását EU szabványhoz kell kötni. A mezőgazdasági tevékenységgel járó műtrágya és növényvédő szer felhasználás kisebb szennyező forrás, mivel azok a vízfolyásoktól távol esnek, a kimosódás veszélye nem nagy. Hasonló jelentőségű a lakások szennyvíz derítőjéből a környezetbe jutó veszélyes anyag hatása is.
A termelődő lakossági szennyvíz elvezetése és kezelése a szennyvíz csatorna hálózat kiépítésével megoldódott.

2) LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

Levegőszennyezés Fityeház község területén gyakorlatilag csak a közlekedésből származik. A Kossuth Lajos és az Ady Endre utcán halad végig a Nagykanizsa – Murakeresztúr közút forgalma.

3) ZAJVÉDELEM

A levegőszennyezéshez hasonlóan zajszennyezés a közlekedésből származik.
A település zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) Kö-Eü rendelet alapján a közlekedésből származó megengedett A hangnyomásszint a lakóterületen az összekötő és bekötő út mentén nappal 60, éjjel 50 db, és a lakóterületek többi részén nappal 55, éjjel 45 dB.
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei gazdasági és különleges területen nappal 60, éjjel 50 db. A lakóterületen belül található szolgáltatások zajkibocsátása esetén a lakóterületre vonatkozó határértékek érvényesek.

4) HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A településen a háztartási hulladék gyűjtését és elszállítását a nagykanizsai Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A bagolai új szeméttelep megnyitásával ez tartósan megoldott.
A közszolgáltatás ellátásának módját helyi rendeletben kell kihirdetni. A település területén tilos a háztartási/veszélyes hulladékok égetése.
A lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés javasolt, azzal, hogy a helyi komposztálás lehetőségét biztosítani kell. A szelektív hulladékgyűjtésre gyűjtősziget(ek), a veszélyes hulladékok gyűjtésére a jogszabályokban meghatározott módon kialakított hulladékgyűjtő udvar kialakítása javasolt.


A terv javaslatot ad:
• Javaslatot ad a meglévő erdőterületek, mezőgazdasági területek megtartására a beépítésre szánt területek gazdaságos lehatárolásával.
• Javaslatot ad a védelemre javasolt természeti értékek megőrzésére
• A közlekedésből eredő légszennyezés és zaj hatások csökkentésére
• A hulladékgyűjtés megoldásában továbbra is szorgalmazza a terv a regionális hulladéklerakóra való szállítást.
• A bűzhatás csökkentésére a lakóterületek közelségében.
• A belterületek határán javaslatot ad a mezőgazdasági por elleni védelem érdekében szükséges védőfásítások és útfásítások kijelölésére.
• Kijelöli a védőtávolságokat és védőterületeket a vonalas infrastruktúra, a vasút, az országos közutak, a vízfolyások mentén.
Fityeház, 2019. november 13.dr. Takács József
polgármester