Fityeház Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fityeház Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8835 Fityeház, közigazgatási területe, Alkotmány tér 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000(I.7.) SZCM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

•         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         falugondnoki alapképzés megléte

•         Helyismeret, jó kapcsolatteremtési kézség, alkalmazkódóképesség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű kommunikációs kézség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügggő kezeléséhez hozzájárul

•         Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Érvényes vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Takács József polgármester nyújt, a 20/538-9497 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fityeház Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8835 Fityeház , Alkotmány tér 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/949-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.  

vagy

•         Személyesen: dr. Takács József , Zala megye, 8835 Fityeház , Alkotmány tér 37. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fityeház Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fityehaz.hu